Allianz Auto

    

Pojistná doba: na dobu neurčitou i určitou až 3 roky

Frekvence placení: ročně, měsíčně

Základní charakteristika

Klientům nabízíme novou strukturu autopojištění postavenou na modularitě produktu. Klient si již nevybírá z balíčku, ale skládá si pojištění dle svých potřeb. Určuje si rozsah pojištění a tím i cenu pojistného.

Zohledňujeme bezeškodní průběh zjištěný v databázi ČKP. Připravili jsme novou progresivní bonusovou stupnici, díky které jsme konkurenceschopnější. Samozřejmostí je rychlé a korektní vyřízení pojistných událostí s možností on-line hlášení a sledování průběhu likvidace.

Bonusy – jak si je může klient převést?

 • od jiné pojišťovny (prostřednictvím databáze ČKP)
 • z povinného ručení na havarijní pojištění
 • mezi manžely
 • mezi RČ a IČ téže fyzické osoby

Výhody a novinky 

Povinné ručení chrání pojištěného klienta v případech, kdy vozidlem způsobí jinému újmu na zdraví nebo na majetku. Zabezpečí ho před neočekávanými výdaji spojenými s finančními nároky poškozeného. Automatickou součástí povinného ručení je základní asistence a právní poradenství. Další připojištění si klient sjednává dle potřeby.

 • na výběr 4limity pojistného plnění
35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 150/150 mil. Kč 200/200 mil. Kč

 

 

Jezdím málo platím málo

                 

 

Automatickou součástí havarijního pojištění je základní asistence a právní poradenství. Klient si sám volí, proti jakým rizikům chce být v rámci havarijního pojištění pojištěn. Rozšířit havarijní pojištění lze o připojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje, pojištění GAP.

 • Platí v celé Evropě včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Ruska a Ukrajiny
 • vozidla stáří 0 - 15 let

Spoluúčast

1 % min. však 1 000 Kč / fixní 1 000 Kč 5 % min. však 5 000 Kč / fixní 5 000 Kč 10 % min. však 10 000 Kč / fixní 10 000 Kč

 

 • pro vozidla stáří 0 - 30 let
 • 2 limity plnění (50 a 100 tisíc Kč)
 • možnost výběru ze 4 typů  rizik, při koupi všech rizik 30% sleva
 • lze sjednat vždy jen k povinnému ručení

Společné podmínky pro jednotlivá pojištění HAV MINIRISK

 • Limit plnění pro každou pojistnou událost 50 nebo 100 tisíc Kč
 • Platí v celé Evropě včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • Bez spoluúčasti – klient nehradí nic

Ať už má klient sjednáno jen povinné ručení nebo součastně havarijní pojištění ALLRISK, vždy si může své pojištění rozšířit o doplňková pojištění.

 • pojištění skel s garantovaným plněním až do výše obvyklé ceny vozidla
 • úrazové pojištění řidiče vozidla – až trojnásobek pojistných částek
 • přímá likvidace – plníme všechny nároky poškozeného, nikoliv pouze plechové škody, ale i újmu na zdraví, škodu na přepravovaných věcech a ušlý zisk
 • asistence Allianz Šestý smysl – bezplatný pronájem telematické jednotky k havarijnímu pojištěná ALLRISK

Slevy v povinném ručení

 • bezeškodní průběh až 50 %
 • roční a měsíční interval placení
 • pojistník s dítětem
 • propojištěnost (život, majetek, penze)
 • tříletá garance až 20 %
 • za sezónní pojištění
 • za bezpečnou jízdu
 • za nové vozidlo

Slevy v havarijním pojištění ALLRISK

 • za současné sjednání s POV, v plném rozsahu rizik až 10 %
 • bezeškodní průběh až 50 %
 • zabezpečení proti odcizení
 • roční a měsíční interval placení
 • propojištěnost (život, majetek, penze)
 • za smluvní servis
 • tříletá garance až 20 %
 • pro držitele průkazů ZTP, ZTP-P
 • za sezónní pojištění
 • za bezpečnou jízdu
 • za nové vozidlo

 

Modularita v autopojištění 2015

Modularita produktu umožňuje připravit klientovi nabídku autopojištění přesně podle jeho potřeb. Klient si sám volí rozsah a skladbu sjednávaných pojištění tak, aby se vhodně chránil před riziky, která mu hrozí. Samostatně nebo v kombinaci s klienty sjednává povinné ručení a havarijní pojištění ALLRISK s možností sjednat si k nim celou řadu užitečných připojištění. Havarijní pojištění MINIRISK lze sjednat pouze v kombinaci s povinným ručením.


 

 • automatickou součástí POV a HAV ALLRISK, klient neplatí nic navíc

Právní poradenství K dispozici NON-STOP z České republiky i ze zahraničí +420 241 170 000.

Jak k povinnému ručení, tak k havarijnímu pojištění ALLRISK automaticky poskytujeme právní poradenství při potížích, které se klientovi mohou objevit v souvislosti s provozem vozidla.

 • Zprostředkujeme kvalifikovaného právníka, tlumočníka, překlady, informace o právních předpisech
 • Informace o právních předpisech a postupech v oblasti provozu silničních vozidel
 • Zajištění kontaktů na advokáty, soudy, matriky, notáře, policii, velvyslanectví …

 • náraz, střed a pád
 • poškození vnější lakované části vozidla chemickými látkami

 • divoká zvěř, domácí a hospodářská zvířata (srnec, divoké prase, kočka, pes, kráva, kůň atp.)
 • pro všechna vozidla

 • vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, záplava, pád větve …
 • pro všechna vozidla

 • krádež vozidla jako celku, zmocnění se vozidla loupeží
 • pro všechna vozidla vyjma motocyklů, tří- a čtyřkolek

Odcizení, loupež

 • krádež vozidla jako celku nebo jeho vnější části
 • zmocnění se vozidla loupeží
 • krádež vnitřního vybavení vloupáním

 • poškození, zničení zaparkovaného vozidla např. kočka poškrábe kapotu, kuna překouše kabely, býk poškodí plechy vozidla

 • poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla prokazatelně úmyslným jednáním třetí osoby

 • neuplatňujeme výluky na škody způsobené činností vozidla jako pracovního stroje

V případě totální škody nebo odcizení vozidla získá klient pojistné plnění ve výši pořizovací ceny nového vozidla a tedy dostatek prostředků na pořízení nového vozidla.

 • Pro všechny druhy vozidel

 • S garantovaným plněním až do výše obvyklé ceny vozidla
 • Vztahuje se na všechna skla včetně střešního

 • Možné sjednat pouze k havarijnímu pojištění ALLRISK
 • Bez spoluúčasti
 • Limity plnění: 15 tis. Kč/30 tis. Kč/50 tis. Kč/100 tis. Kč
 • Vztahuje se i na nosiče zavazadel a střešní boxy

 • Plníme všechny nároky poškozeného, nikoliv jen plechové škody (tedy i újmu na zdraví, škody na přepravovaných věcech a ušlý zisk)
 • Je možné sjednat i pouze pro škody na vozidle
 • Vztahuje se na všechny přepravované osoby
 • Limit plnění 70/70 mil. Kč
 • Platí pouze na území ČR

 • Vždy trojnásobek pojistných částek
 • nezletilé děti pojistníka

 • Lze sjednat pouze společně s úrazovým pojištěním nezletilých dětí pojistníka ve vozidle
 • Bezlimitní – když se zničí při nehodě či když je autosedačka ukradena, plníme vždy ve výši pořizovací ceny

 • Až trojnásobek pojistných částek

 • Až trojnásobek pojistných částek
 • Všechny osoby přepravované ve vozidle 

 • 2 varianty
 • Volba asistence s nebo bez náhradního vozidla
 • Volba limitu denního půjčovného za náhradní vozidlo – 1 000 Kč/2 000 Kč/3 000 Kč
 • Volba počtu dnů půjčení dle zvolené varianty – 10 dnů nebo 20 dnů

Asistence Allianz Šestý smysl

 • Tříletý pronájem telematické jednotky pro klienty, kteří mají sjednáno navíc montáž jednotky
 • Hradíme navíc montáž jednotky
 • Klient platí pouze roční pojistné za asistenční služby

 

Asistenční služby K dispozici NON-STOP z České republiky i ze zahraničí +420 241 170 000.

Informace/Pomoc

Asistence od A do Z – pomoc v případě jakýchkoli problémů s vozidlem např.:

 • Informace, rady, jak postupovat … (po nehodě, vyřazení vozidla z evidence aj.)
 • Vyhledání a zprostředkování prověřených a spolehlivých dodavatelů služeb (opravy, hotelu, dopravného spojení aj.)
 • Telefonické tlumočení (při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody)
 • Telefonická navigace v případě ztráty orientace
 • Zdokumentování místa nehody

Pokud si klient sjedná povinné ručení i havarijní pojištění ALLRISK – limity Základní asistence se zdvojnásobí (neplatí pro náhradní vozidlo v případě poruchy, havárie, živlu). Pokud si klient sjedná Asistenci PLUS – limity Základní Asistence PLUS se sčítají.

Asistence PLUS MAXI = asistence BEZ LIMITŮ na opravu na místě, odtah, náhradní vozidlo aj.              

Tříletá garance ceny

 • pro povinné ručení i havarijní pojištění
 • při sjednání smlouvy na dobu určitou 3 let
 • cíleno na klienty s dlouholetým příznivým bezeškodním průběhem
 • při sjednání garance poskytujeme slevu a garantujeme stejnou výši pojistného na 3 roky

Přímá likvidace

Hradíme nejen plechové škody, ale i újmu na zdraví, škody na přepracovaných věcech a ušlý zisk. Nově je možné sjednat také jen pro případ škody na vozidle.

Co je přímá likvidace?

Klient je účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil nebo je spoluviník. Díky pojištění přímé likvidace se již nemusí obracet na pojišťovnu viníka nehody. Kontaktuje přímo Allianz pojišťovnu, která vše vyřídí a vyplatí pojistné plnění.

Podmínky pro uplatnění přímé likvidace

 • nehody vzniklé na území České republiky
 • viník je známý (může jít i o spoluvinu řidičů vozidel na nehodě i o střed více než dvou vozidel)
 • v případě újmy na zdraví může být viník i neznámý
 • jednoznačné prokázání, že újma byla způsobena provozem jiného vozidla

Domovský servis

 • Domovský servis (dále jen DS) se zaznamená do smlouvy při sjednání pojištění
 • Klient při hlášení škody souhlasí s opravou v DS, cca do 3 min. zasíláme do DS elektronické avízo o vzniku škody
 • Technik DS bezprostředně kontaktuje klienta a zjišťuje jeho potřeby, čas a nabízí servisní služby
 • Odtah vozidla z celé ČR do DS ve spolupráci s asistenční službou
 • Prohlídka a fotodokumentace vozidla v DS
 • Jedna vybraná služba zdarma (např. mytí vozidla, čištění interiéru, seřízení světel, seřízení geometrie, apod.).
 • Pojišťovna uhradí opravu přímo opravně a klient pouze spoluúčast

Jak likvidujeme pojistné události?

 • Telefonické hlášení škody na tel. +420 241 710 000 (v pracovních dnech 8-20 hod., během víkendu 9-18 hod; při obsazenosti nabízí linka po jedné minutě CALL BACK – při zanechání telefonního čísla pracovníci likvidace následně volají zpět) – po oznámení události ihned sdělíme registrační číslo škody, které je důležité při likvidaci
 • Další způsoby hlášení: přes internet (www.allianz.cz), prostřednictvím smluvních partnerů nebo našich kanceláří v Boskovicích a Blansku.
  Možnost elektronického přiřazení podkladů k likvidaci a sledování stavu likvidace škody přes internet ((www.allianz.cz)
 • Prohlídka vozidla smluvním servisem (neprodleně po převzetí vozidla) nebo mobilním technikem (do 2 pracovních dní od nahlášení PU)
 • Seznam smluvních servisů naleznete na www.allianz.cz/kontaktujte-nas/servisy/
 • Možnost úhrady opravy bezhotovostním způsobem (tzv. krycím dopisem do 1-2 pracovních dní od obdržení faktur)
 • Možnost zprostředkování prodeje havarovaného či nalezeného odcizeného vozidla (totální škoda)
 • Při likvidaci rozpočtem = úhrada bez DPH
 • Pokud se klient při sjednání havarijního pojištění zaváže k opravám ve smluvních servisech, získá slevu 10 %; pokud ale při škodě provede opravu v nesmluvním servisu = dojde ke zdvojnásobení jeho spoluúčasti na škodě; vždy však nejméně 5 %, min. 5  000 Kč, v případě fixní spoluúčasti vždy nejméně 5 000 Kč

Bližší informace Vám poskytne náš poradce: Alena Marešová na tel.: 730 502 931 nebo na emailu: alena.maresova@iallianz.cz

Nahoru

Allianz Boskovice
Komenského 9
680 01 Boskovice
Tel.: 739 182 487

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Úterý 8:00-15:00  
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-15:00  
Pátek 8:00-12:00 13:00-16:00
Sobota 8:00-11:00  

Allianz Blansko
Rožmitálova 14
678 01 Blansko
 

Pondělí 9:00-12:00 13:00-16:00
Úterý dle tel.dohody  
Středa 9:00-12:00 13:00-16:00
Čtvrtek 9:00-14:00  
Pátek dle tel.dohody  
Sobota dle tel.dohody  

Bankovní spojení: Život: 2700/2700  Penze: 3033/2700  neživot: 2727/2700