Allianz Podnikatel

 Základní parametry

Typ pojištění: pojištění podnikatelů

Pojištěný subjekt: malé, střední i velké podnikatelské subjekty

Pojistná doba: na dobu neurčitou

Frekvence placení: standardně ročně nebo pololetně či čtvrtletně

Podmínky sjednání: lze sjednat samostatně bez návaznosti na další pojištění od Allianz

Spoluúčast: min. 1 000 Kč, lze stanovit vyšší

Varianty pojištění: pojištění PRO podnikatele komplexní pojištění NOE Plus

 

Na co je pojištění podnikatelů zaměřeno?

Pojištění budov a staveb

Pojištění věcí movitých

Pojištění přerušení provozu

Pojištění nákladu

Pojištění odpovědnosti

 

Základní charakteristika

Každý podnikatel nese mnohem více rizika než běžný občan. I jedna nepříjemná událost dokáže způsobit mnoho problémů.

Pojištění podnikatelů od Allianz poskytuje kompletní ochranu rizik při podnikání a pomůže tak zmírnit nepříznivé finanční dopady nečekaných událostí.

Pro koho je pojištění určeno

Pojištění je určeno pro každého podnikatele, který chce své podnikání a majetek zabezpečit proti následkům nečekaných situací.

 • Malé, střední i velké podnikatelské subjekty
 • Příspěvkové a rozpočtové organizace
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva

Hlavní výhody pojištění podnikatelů

 • Profesionální servis obchodních poradců včetně sestavení nejlepší kombinace pojištění dle potřeb klienta
 • Možnost libovolně kombinovat pojištění a připojištění
 • Bonusy pro věrné klienty
 • Možnost získat bonus za dobrý škodní průběh
 • Kvalitní asistenční služby k pojištění NOE Plus a pojištění bytových domů
 • Rychlé a korektní vyřízení pojistných událostí
 • Souhrnné připojištění pro všechna nabízená rizika

Slevy

 • Za součastné sjednání více druhů pojištění
 • Za zabezpečení proti krádeži vloupáním a proti požáru
 • Za spoluúčast nebo omezení výše pojistného plnění
 • Za příznivý škodní průběh

Pojištění podnikatelů lze sjednat jako:

 • Pojištění PRO podnikatele

Široká škála pojištění a připojištění, která nabízí možnost sestavení „pojištění na míru“ podle aktuálních a specifických potřeb

 • Komplexní pojištění NOE Plus

Cenově výhodné balíčky sestavené na základě zkušenosti s nejčastěji žádanými pojištěními

 

Pojištění PRO podnikatele umožňuje maximální variabilitu a flexibilitu. Klient si může vybrat, který majetek chce mít pojištěný, rozhodnout, která pojistná nebezpečí se ho týkají, nebo si může individuálně stanovit limity plnění a spoluúčast a tím ovlivnit výši slevy na pojistném.

 

Pojištění budov

 • Budovy (včetně bytových domů)
 • Jiné stavby sloužící k podnikání

Pojištění věcí movitých

 • Výrobní a provozní zařízení
 • Zásoby
 • Cizí věci

Další věci movité – volitelně

 • Peníze a cennosti v trezoru
 • Denní tržba
 • Starožitnosti, umělecká díla, věci historické a sběratelské hodnoty
 • Stavební součásti a úpravy
 • Zařízení, zásoby a cizí věci mimo místo pojištění
 • Náklady na obnovení výrobní, provozní a účetní dokumentace
 • Náklady na vyklizení místa pojištění
 • Náklady na výměnu zámků
 • Automaty, zejména peněžní, prodejní, parkovací apod.

 

Pojištění přerušení provozu

 • Ztráta provozního zisku
 • Stálé provozní náklady
 • Vedlejší náklady na zkrácení doby přerušení
 • Vedlejší náklady na pronájem náhradních prostor a prostředků
 • Vedlejší náklady na informace klientů

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

Základní pojistná nebezpečí

 • Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla
 • Voda z vodovodního zařízení (náhlá porucha, zamrznutí)
 • Vichřice, krupobití
 • Povodeň a záplava
 • Krádež vloupáním
 • Ostatní pojistná nebezpečí
  • Zemětřesení, sesuv půdy
  • Lavina a tíha sněhu
  • Chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení
  • Náraz vozidla
  • Kouř
  • Rázová vlna
  • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů

 

Doplňková pojistná nebezpečí

 • Loupež
 • Vandalizmus
 • Přepětí
 • Atmosférické srážky
 • Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
 • Porucha chladícího zařízení

 

Pojištění nákladu

 • Přepravovaného vlastním silničním motorovým vozidlem

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

 • Základní pojistná nebezpečí pojištění majetku
 • Dopravní nehody, jiné působení mechanických sil na vozidlo nebo na náklad
 • Krádež vloupáním do vozidla, krádež vozidla
 • Loupež, vandalizmus

Připojištění skla

 • Zasklení (vnější a vnitřní)
 • Skleněné části věcí movitých (zrcadla, osvětlení)
 • Předměty umístěné vně budovy (štíty, tabule, vitríny)

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

 • Rozbití skla z jiných příčin než jsou základná pojistná nebezpečí

Připojištění elektroniky

 • Elektronická zařízení používaná dle svého určení jako např. kancelářská elektronika, zdravotnická elektronika, elektronika v autoservisech

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

 • Rozbití elektroniky z jiných příčin než jsou základní pojistná nebezpečí

Připojištění strojního zařízení

 • Připojištění strojního zařízení používaného dle svého určení

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

 • Rozbití z jiných příčin než jsou základní pojistná nebezpečí

 

Pojištění odpovědnosti

Základní rozsah

 • Skutečná škoda na věci nemovité a na věci hmotně movité
 • Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
 • Náhrada nákladů občanského soudního řízení o náhradě škody
 • Náhrada nákladů na mimosoudní projednání nároků poškozeného
 • Škoda nebo újma způsobená provozní činností
 • Škoda nebo újma způsobená výkonem vlastnických práv k nemovitosti
 • Škoda nebo újma způsobená související činnosti (účast na výstavě, oprávněné užívání cizí nemovitosti apod.)
 • Škoda nebo újma způsobena vlastníkům jednotek v rámci společenství vlastníků
 • Škoda způsobená na věcech zaměstnanců
 • Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování
 • Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění
 • Škoda způsobena na věci převzaté
 • Škoda nebo újma způsobená výkonem činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek

Možnosti rozšíření

 • Škoda nebo újma způsobená vadou výrobku
 • Škoda způsobená na věci užívané
 • Škoda způsobená na věci odložené a vnesené
 • Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
 • Náhrada jiné újmy na jmění
 • Náhrada nemajetkové újmy
 • Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle
 • Škoda způsobená poškozením životního prostředí
 • Škoda nebo újma způsobená výkonem funkce statutárního orgánu družstva při správě bytového domu

 

Komplexní pojištění NOE Plus

Na základě zkušeností připravila Allianz cenově výhodné balíčky nejčastěji žádaných pojištění pro podnikatele v oblasti obchodu, výrobky a služeb.

Pojištění podnikatelů NOE Plus lze sjednat ve variantách

 • Normal je úsporná varianta pojištění proti základním nebezpečím
 • Optimal je výhodná kombinace ceny a rozsahu pojištění proti všem běžným nebezpečí
 • Exkluziv Plus je nejširší varianta pojištění všech nabízených rizik

Pojištění věcí movitých

 • Exkluziv Plus

Do 20 % pojistné částky, max. 400 000 Kč: starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty, umělecká díla, stavební součásti a úpravy (např. podlahy, příčky, výlohy), věci uložené mimi místo pojištění, sklo vč. předmětů umístěných vně budovy (např. firemní štíty, reklamní tabule), elektronika, strojní zařízení, přerušení provozu, náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace a záznamů, vyklizení místa pojištění, výměnu zámků

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

Do 20 % pojistné částky, max. 400 000 Kč: rozbití skla, přepětí, poškození elektroniky, poškození strojního zařízení, atmosférické srážky, porucha chladícího zařízení, vandalizmus se spoluúčastí minimálně 5 000 Kč a sublimátem 50 000 Kč

 • Optimal

Do 20 % pojistné částky, max. 400 000 Kč: denní tržba odcizená při loupeži, peníze a cennosti v trezoru

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

Povodeň a záplava se spoluúčastí min. 5 000 Kč, zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

 • Normal

Výrobní a provozní zařízení, zásoby a cizí věci

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež (do 20% pojistné částky, max. 400 000 Kč)

Pojištění budov

 • Exkluziv Plus

Do 20 % pojistné částky, max. 400 000 Kč:

Sklo vč. předmětů umístěných vně budovy (např. firemní štíty, reklamní tabule), stavební součásti a úpravy (např. podlahy, příčky, výlohy) v souvislosti s krádeží vloupáním, náklady na vyklizení místa pojištění, náklady na úhradu vodného a stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení v důsledku jeho poruchy, přerušení provozu

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

Do 20 % pojistné částky, max. 400 000 Kč: rozbití skla, přepětí, atmosférické srážky, poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem, vandalizmus se spoluúčastí minimálně 5 000 Kč a sublimátem 50 000 Kč

 • Optimal

Budovy

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

Povodeň a záplava se spoluúčastí minimálně 5 000 Kč, zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

 • Normal

Budovy

Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí

Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení

Pojištění odpovědnosti

 • Exkluziv Plus – limit 5 000 000 Kč územní platnost: Evropa

Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních (sublimit 1 mil. Kč)
Škoda způsobená vadou výrobku

 • Optimal – limit 2 000 000 Kč územní platnost: ČR + SR

Škoda způsobená na věci užívané (sublimit 1 mil. Kč)
Škoda způsobená na odložené věci a vnesené věci (sublimit 1 mil. Kč)

 • Normal – limit 1 000 000 Kč územní platnost: ČR + SR

Škoda nebo újma způsobená provozní činností
Škoda nebo újma způsobená výkonem vlastnických práv k nemovitosti
Škoda nebo újma způsobená související činností (účast na výstavě, oprávněné užívání cizí nemovitosti apod.)
Škoda nebo újma způsobená vlastníkům jednotek v rámci spol. vlastníků
Škoda způsobená na věcech zaměstnanců (sublimit 1 mil. Kč)
Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování (sublimit 1 mil. Kč)
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (sublimit 1 mil. Kč)
Škoda způsobená na věcech převzatých (sublimit 1 mil. Kč)

Pojištění nákladů

 • Exkluziv Plus – limit 300 000 Kč na vozidlo územní platnost: Evropa
  • Optimal – limit 200 000 Kč na vozidlo územní platnost: ČR + SR

Krádež vloupáním do vozidla, krádež vozidla, loupež, vandalismus

 • Normal – limit 100 000 Kč na vozidlo územní platnost: ČR + SR

Dopravní nehoda nebo jiné náhlé působení mechanických sil na vozidlo nebo náklad, jejichž příčinou je: požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, voda z vodovodního zařízení, vichřice, krupobití, povodeň a záplava, zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, chybná funkce sprinklerového hasicího zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

Víte, že…

Víte, že živly napáchaly v roce 2013 klientům Allianz enormní škody? Ušetřen nebyl ani majetek podnikatelů, který ohrožovalo hned několik přírodních kalamit – kromě červnových záplav to byla letní bouřková činnost – údery blesků, krupobití a vichřice. Z nich Allianz pojišťovna evidovala újmy podnikatelů za více než půl miliardy korun.

Víte, jaké chyby dělají podnikatelé v pojištění? Nejčastěji podhodnotí svůj majetek nebo dokonce jeho hodnotu vůbec neznají. Nezajímají se o pojištění živelných rizik, která se dlouho nevyskytla a ona zrovna udeří. Podceňují připojištění stavebních součástí – dveří, zámků, oken…; přitom y jsou při krádeži zničeny jako první. Opomíjejí pojištění věcí cizích, které převzali do opravy, nebo úschovy… A zapomínají zálohovat účetní data mimo místo pojištění, čímž se vystavují riziku tzv. důkazní nouze. Dáme Vám dobré rady, jak na rizika vyzrát a zbytečné chyby už neopakovat.

Cena

Spoluúčast = sleva

Základní spoluúčast činí 1 000 Kč.
Při zvýšení spoluúčasti klienta lze poskytnout slevu:

Sjednaná spoluúčast

Sleva ze základního pojistného

5 000 Kč

8 %

10 000 Kč

12 %

20 000 Kč

16 %

50 000 Kč

20 %

100 000 Kč

28 %

 

Limit pojistného plnění = sleva

Roční limit pojistného plnění
(% z pojistné částky)

Sleva ze základního pojistného

Budovy

Movité věci

Do 1,00 %

55 %

70 %

1,01 % - 5,00 %

35 %

55 %

5,01 % – 10,00 %

25 %

45 %

10, 01 % - 15,00 %

22 %

40 %

15, 01 % - 20,00 %

20 %

35 %

20, 01 % - 25,00 %

15 %

30 %

25,01 % - 30,00 %

10 %

25 %

 

Doba pojištění na 3 roky = sleva

Allianz si váží svých věrných klientů, proto při uzavření smlouvy na 3 roky získá klient 10% slevu na pojistném.

 

Specifické druhy podnikání

Podnikání představuje možnost, jak realizovat své sny, být sám sobě šéfem a finančně zabezpečit sebe i svou rodinu. Každý druh podnikání je však jiný, může být spojen s různými riziky a liší se tedy i požadavky na pojištění. Proto Allianz pojišťovna připravila speciální nabídky pro některé druhy podnikání.

Pojištění autosalonů, autoservis a autobazarů

 • Možnost pojištění nových a ojetých vozidel určených k prodeji, vozidel převzatých do opravy
 • Možnost pojištění vozidel vystavených mimo místo pojištění
 • Rozšíření krytí o poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, vodovodní škody, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

Profesní odpovědnost

 • Lékařů, lékáren
 • Veterinárních lékařů
 • Advokátů, auditorů a notářů
 • Daňových poradců, účetních poradců
 • Poskytovatelů sociálních služeb
 • Správců nemovitostí a realitních kanceláří
 • Autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě

   Asistenční služby

K dispozici NON-STOP +420 241 170 000

Asistenční služby jsou součástí pojištění NOE Plus a pojištění bytových domů, a to ve dvou podobách pomoci pojištěným:

Urgentní asistenční služby

 • Rychlá technická pohotovostní služba těchto profesí: instalatér, plynař topenář, zámečník, elektrikář, sklenář a pokrývač
 • Pomoc při zabouchnutí klíčů
 • Servis domácích elektrospotřebičů (varianta Exkluziv)
 • Deratizace, dezinsekce (varianta Exkluziv)

Urgentní asistence služby pro NOE Plus
Lze využít 2 zásahy ročně s limitem:

Normal – 2 000 Kč/zásah
Optimal – 2 000 Kč/zásah
Exkluziv Plus – 4 000 Kč/zásah

Urgentní asistenční služby pro NOE Plus
Lze využít 5 zásahů ročně s limitem:

Bytové domy – 7 000 Kč/ zásah

Modré stránky Allianz

 • Zprostředkování dodavatelů služeb na opravy, rekonstrukce či stavební úpravy budovy nebo bytu
 • Záruka kvalitních prověřených dodavatelů a odpovídající ceny

Nahoru

Allianz Boskovice
Komenského 9
680 01 Boskovice
Tel.: 739 182 487

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Úterý 8:00-15:00  
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-15:00  
Pátek 8:00-12:00 13:00-16:00
Sobota 8:00-11:00  

 

Bankovní spojení: Život: 2700/2700  Penze: 3033/2700  neživot: 2727/2700